Tehnički pregled objekta

RE-POWER Project ima znanja, iskustva i potrebne eksperte da obavi tehnički pregled objekata.

Vršenje tehničkog pregleda objekta je obavezno kada se pristupa pribavljanju Upotrebne dozvole.

Tehničkim pregledom se utrvrđuje:

 • Podobnost objekta za upotrebu,
 • Usklađenost izvedenih radova sa Građevinskom dozvolom i tehničkom dokumentacijom na osnovu koje se objekat gradio, odnosno izvodili radovi, kao i sa tehničkim propisima i standardima koji se odnose na pojedine vrste radova, materijala, opreme i instalacija.

Tehnički pregled je sada obaveza investitora, a ne organa uprave (nije u okviru objedinjene procedure).

 • Komisiju za tehnički pregled čine inženjeri sa odgovarajućim licencama, koje imenuje investitor. 
 • Samo za objekte od najvećeg stepena rizika sa stanovišta zaštite od požara, predviđeno je učešće predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) u vršenju tehničkog pregleda i izradi izveštaja o tehničkom pregledu.

Tehnički prijem objekta se može vršiti po završetku svih radova ili uporedo sa izvođenjem radova. Takođe, može se vršiti i ponovni tehnički pregled kao i tehnički pregled ranije izvedenih radova (objekata).

Dalje, tehnički pregled se može vršiti za ceo objekat ali i po fazama izgradnje objekta (za objekte za koje je Građevinskom dozvolom predviđena fazna izgradnja i za delove objekta koji nisu građevinskom dozvolom predviđeni kao posebne faze, a koji su prema mišljenju komisije za tehnički pregled ili u skladu sa tehničkom dokumentacijom predstavljaju tehničko-tehnološke celine i mogu se samostalno koristiti).

Komisija za tehnički pregled utvrđuje usklađenost u pogledu:

 1. položaja i osnovnih dimenzija objekta;
 2. osnovnih elemenata konstrukcije objekta;
 3. elemenata tehničke zaštite na objektu;
 4. završne obrade i opreme objekta;
 5. vrsta instalacija u objektu;
 6. specifičnih uređaja i postrojenja koji su ugrađeni u objekat;
 7. uređenja građevinske parcele na kojoj je izgrađen objekat.

Komisija za tehnički pregled vrši pregled na osnovu:

 1. tehničke dokumentacije;
 2. građevinske dozvole;
 3. potvrda nadležnog organa o prijemu izjave o završetku izrade temelja, objekta u konstruktivnom smislu;
 4. posebne gradilišne dokumentacije o geodetskim radovima vršenim u toku građenja;
 5. sertifikata o kvalitetu ugrađenog materijala i opreme, 
 6. posebnih sertifikata ovlašćenih organa i organizacija o ispravnosti odgovarajućih sistema;
 7. rezultata kontrole izvedenih radova;
 8. građevinskog dnevnika i druge gradilišne dokumentacije;
 9. vizuelnih osmatranja i po potrebi, kontrolnih merenja.

Probni rad

Komisija za tehnički pregled može da odobri puštanje objekta u probni rad ako se, radi utvrđivanja podobnosti objekta za upotrebu, moraju vršiti prethodna ispitivanja i provera instalacija, uređaja, postrojenja, stabilnosti ili bezbednosti objekta, uređaja i
postrojenja za zaštitu životne sredine, uređaja za zaštitu od požara ili druga  ispitivanja, ili ako je to predviđeno tehničkom dokumentacijom, odnosno građevinskom dozvolom ili rešenjem o odobrenju izvođenja radova.

Puštanje u probni rad može se vršiti i za faze, odnosno delove objekta koji predstavljaju tehničko-tehnološke celine i mogu se kao takvi samostalno koristiti.

Probni rad može trajati najduže godinu dana.

Komisija za tehnički pregled Investitoru izdaje potvrdu o odobrenju za puštanje objekta, faze ili dela objekta koju potpisuju predsednik i svi članovi Komisije.

Investitor dostavlja potvrdu nadležnom organu.

Nadležni organ dostavlja potvrdu građevinskoj inspekciji, u roku od tri dana od dana prijema potvrde.

Forma za kontakt

Potrebna Vam je tehnički pregled objekta?

Za bilo kakav zahtev, pitanje ili ponudu
popunite formu ispod.