PRIKLJUČENJE ELEKTRANE NA MREŽU

Proces priključenja na mrežu je uglavnom dugotrajan proces. Zato je bitno da se posebno posveti pažnja u početnoj fazi planiranja projekta. Imajuću u vidu prethodno rečeno, potrebno je podneti zahtev za mišljenje o mogućnostima priključenja što je pre moguće.

Takse i troškovi priključenja zavise od tačke priključenja i karakteristika mreže, naponskog nivoa, uslova priključenja, itd..  

Sve elektrane se priključuju na mrežu u određenoj tački (mesto priključenja) koju određuje operator Sistema (distributivnog ili prenosnog) na osnovu propisane dokumentacije. Mesto priključenja mora obezbediti siguran rad celokupnog sistema uzimajući u obzir konkretnu elektranu, njene snage i ostale radne karakteristike generatora.

 • PRIKLJUČENJE NA PRENOSNU MREŽU

  Prava i obaveze Operatora prenosnog sistema i kupca/proizvođača na izgradnji Priključka uređuju se:

  • Ugovorom o izradi Studije priključenja Objekta na prenosni sistem;
  • Ugovorom o izradi planske i tehničke dokumentacije i pribavljanju potrebnih dozvola za gradnju Priključka;
  • Ugovorom o praćenju gradnje Priključka.

  U slučaju priključenja novih Objekata na prenosni sistem sprovodi se kompletan postupak priključenja.

  Prilikom spajanja ili razdvajanja instalacija, odnosno mernih mesta, odnosno promene odobrene snage Objekta kupca/proizvođača električne energije, kao i ponovnog priključenja usled isključenja, sprovode se samo neophodni delovi postupka priključenja.

  U slučajevima kada se procedura sprovodi samo u određenim delovima, o obimu odlučuje Operator prenosnog sistema shodno specifičnostima projekta priključenja i potrebama kupca/proizvođača električne energije čiji Objekat se priključuje.

  STUDIJA PRIKLjUČENJA OBJEKTA NA PRENOSNI SISTEM

  Postupak izrade Studije priključenja pokreće se podnošenjem zahteva kupca/proizvođača (u daljem tekstu podnosilac zahteva) Operatoru prenosnog Sistema za izradu Studije priključenja Objekta na prenosni sistem (u daljem tekstu Studija).

  Zahtev za izradu studije priključenja Objekta na prenosni sistem je dostupan na sajtu Operatora prenosnog sistema.

  U roku od 10 radnih dana od dana prijema zahteva na Pisarnici Operatora prenosnog sistema., Operator prenosnog sistema će razmotriti podneti zahtev i uputiti podnosiocu zahteva predlog Ugovora o izradi Studije priključenja Objekta na prenosni sistem i informaciju o imenovanom Rukovodiocu projekta priključenja za dati Objekat.

  Ugovorom za izradu Studije priključenja Objekta na prenosni sistem se regulišu međusobna prava i obaveze u postupku izrade Studije, a prema programskom zadatku koji čini sastavni deo tog Ugovora.

  Realizacija postupka izrade Studije pokreće se zaključenjem Ugovora o pripremi gradnje Priključka.

  Deo Studije koji se izrađuje za sve kupce/proizvođače sadrži:

  • Sistemski deo Studije koji sadrži analizu stacionarnih stanja u prenosnoj mreži, proveru sigurnosti Napajanja Objekta, proračun struja kratkog spoja u prenosnoj mreži i naponsku stabilnost;
  • Tehničke uslove za izrady planske i urbanističke dokumantacije;
  • Projektne zadatke za Priključak na prenosni sistem i
  • Mišljenje Operatora prenosnog sistema o uslovima i mogućnostima priključenja na prenosni sistem (samo za Objekat proizvođača).

  Vremenski rok za izradu ovog dela Studije je 90 dana od datuma avansne uplate za izradu iste na račun Operatora prenosnog sistema.

  Za kupca električne energije Studija se ovim i završava, osim u slučajevima priključenja Objekata sa posebnim karakteristikama za koje je potrebno izvršiti analize kvaliteta električne energije, analize dinamičkih prelaznih procesa i proveru usaglašenosti Objekta sa Pravilima o radu prenosnog sistema (objekti sa elektrolučnim pećima, elektromotornim pogonima velike snage i slično).

  Rok za izradu Studije proizvođača/kupca sa posebnim karakteristikama je 180 dana od datuma registrovane avansne uplate za izradu iste na račun Operatora prenosnog sistema.

  U slučaju da podnosilac zahteva za priključenje Objekta proizvođača/kupca sa posebnim karakteristikama nije doneo investicionu odluku o vrsti i tipu opreme koju ugrađuje u Objekat, izrada Studije se može privremeno obustaviti, najduže godinu dana od završetka izrade dela Studije koji se izrađuje za sve kupce/proizvođače, dok se od strane podnosioca zahteva ne donese potrebna odluka i obezbede potrebni ulazni podaci za nastavak izrade Studije.

  Rok za izradu Studije ne teče do trenutka dostavljanja potrebnih ulaznih podataka za nastavak izrade Studije, a najduže godinu dana od momenta izdavanja dela Studije koji se izrađuje za sve  Kupce/proizvođače.

  Studija se mora završiti pre podnošenja zahteva za izdavanje Odobrenja za priključenje Objekta koji se priključuje.

  Troškove izrade Studije plaća podnosilac zahteva, prema troškovniku koji je prilog Ugovora za izradu Studije priključenja.

  UGOVOR O IZRADI PLANSKE I TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I PRIBAVLJANJU POTREBNIH DOZVOLA ZA IZGRADNJU PRIKLJUČKA

  Postupak pribavljanja i izrade dokumentacije za gradnju Priključka na prenosni sistem, pokreće kupac/proizvođač, podnošenjem zahteva za zaključivanje Ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza na izradi planske i tehničke dokumentacije i pribavljanju potrebnih dozvola za izgradnju Priključka (u daljem tekstu Ugovor o pripremi gradnje Priključka), i to tek pošto je:

  • Za proizvođače/kupce električne energije sa posebnim karakteristikama Objekta završen prvi deo Studije koji se izdaje za sve kupce/proizvođače,
   Za kupce električne energije završena Studija.

  Predmet ovog Ugovora je regulisanje međusobnih prava i obaveza povodom rešavanja imovinsko – pravnih odnosa za potrebe izgradnje Priključka, obezbeđivanje izrade i propisane kontrole kompletne dokumentacije, pribavljanje potrebnih uslova i dozvola za Priključak, što obuhvata pripremu Idejnog rešenja za lokacijske uslove, pripremu i reviziju Idejnog projekta, izradu i tehničku kontrolu Projekta za građevinsku dozvolu, izradu i pribavljanje odobrenja na Studiju uticaja na životnu sredinu i svu ostalu potrebnu dokumentaciju saglasno pozitivnim propisima Republike Srbije.

  Obavezno je vršenje revizije od strane Operatora prenosnog sistema, odnosno interne tehničke kontrole kompletne dokumentacije za Priključak.

  Dobijanjem građevinske dozvole za Priključak, investiciona faza pribavljanja i izrade dokumentacije za gradnju Priključka na prenosni sistem se smatra završenom.

  UGOVOR O PRAĆENJU GRADNJE PRIKLJUČKA

  Inicijativu za početak gradnje Priključka, pokreće kupac/proizvođač, i to pošto je završena faza investicione pripreme (realizovan Ugovor o pripremi gradnje Priključka i dobijena građevinska dozvola za Priključak) podnošenjem zahteva za zaključenje Ugovora o praćenju gradnje Priključka.

  Predmet Ugovora o praćenju gradnje Priključka je regulisanje međusobnih prava i obaveza povodom gradnje Priključka zaključno sa dobijanjem upotrebne dozvole za Priključak.

  Realizacija postupka gradnje Priključka pokreće se zaključenjem Ugovora o praćenju gradnje Priključka.

  Dobijanjem upotrebne dozvole za Priključak, faza investicione gradnje Priključka se smatra završenom.

  IZDAVANJE ODOBRENJA ZA PRIKLJUČENJE

  Odobrenje za priključenje Objekta na prenosni sistem, izdaje se Rešenjem u upravnom postupku u pismenoj formi na zahtev kupca/proizvođača, a po dobijanju građevinske dozvole za gradnju Objekta koji se priključuje.

  Zahtev za izdavanje Odobrenja za priključenje Objekta na prenosni sistem je dostupan na sajtu Operatora prenosnog sistema.

  Operator prenosnog sistema izdaje Odobrenje za priključenje i u slučaju priključenja Objekta kupca/proizvođača na deo distributivnog sistema kojim upravlja Operator prenosnog sistema (priključenje u distributivnim transformatorskim stanicama 110/x kV).

  Protiv Rešenja o odobrenju za priključenje kupac/proizvođač čiji se Objekat priključuje na prenosni sistem može podneti žalbu Agenciji za energetiku u roku od 15 dana od dana dostavljanja Rešenja o odobrenju za priključenje.

  Odluka Agencije za energetiku po žalbi je konačna i protiv nje se može pokrenuti upravni spor.

  PUŠTANJE OBJEKTA KUPCA/PROIZVOĐAČA U POGON

  Prilikom puštanju Objekta u pogon mogu postojati sledeći režimi:

  • Ispitni pogon – na objektu se vrše funcionalna ispitivanja sa puštanjem pod napon pojedinih delova objekta,
  • Probni pogon – Objekat pušten pod napon do dobijanja upotrebne dozvole,
  • Trajni pogon – Objekat pod naponom u trajnom eksploatacionom režimu.
   Inicijativu za početak ove faze procesa priključenja, tj. puštanja Objekta u probni pogon, pokreće kupac/proizvođač i to po izdavanju Odobrenja za priključenje Objekta na prenosni sistem.

  Zahtev za puštanja Objekta u probni pogon se podnosi Operatoru prenosnog sistema.

  Po usaglašavanju dinamike realizacije Protokola za puštanje Objekta u probni pogon obostrano je potpisuju Operator prenosnog sistema i Podnosilac zahteva.

  Ukoliko postoje neusaglašenosti sa Pravilima o radu prenosnog sistema, Operator prenosnog sistema u saradnji sa kupcem/proizvođačem određuje rokove za ispravljanje neusaglašenosti.

  Kupac/proizvođač shodno Protokolu za puštanje Objekta u probni pogon, u saradnji sa Operatorom prenosnog sistema i Komisijom za TP, organizuje puštanje u probni pogon (puštanje Objekta pod napon do upotrebne dozvole).

  Puštanje Objekta u probni pogon može se obaviti tek pošto se dobiju pozitivni izveštaji sa funkcionalnih ispitivanja i provera usaglašenosti Objekta sa Pravilima o radu prenosnog sistema izvršenih tokom ispitnog pogona.

  Troškovi Operatora prenosnog sistema u realizaciji Protokola za puštanje Objekta u pogon su generalno varijabilni i zavise od konkretnog Objekta koji se priključuje, a utvrđuju se pri usaglašavanju Protokola za puštanje Objekta u pogon (vrsta Objekta, tip opreme u Objektu, lokacija Objekta itd.). Ovi troškovi se naplaćuju po privremenim situacijama u procesu realizacije Protokola za puštanje Objekta u pogon.

 • PRIKLJUČENJE NA DISTRIBUTIVNU MREŽU

  U skladu sa Zakonu o energetici i Uredbom o uslovima isporuke električne energije, priključenje objekata na distributivni elektroenergetski sistem vrši se na osnovu odobrenja za priključenje .

  Odobrenje za priključenje objekta izdaje se rešenjem, na zahtev fizičkog ili pravnog lica, odnosno preduzetnika. Procedura izdavanja odobrenja za priključenje se pokreće podnošenjem odgovarajućeg obrasca zahteva.

  Postupak priključenja objekta budućeg kupca (korisnika), na distributivni sistem električne energije (DSEE) u postupku objedinjenje procedure pokreće Investitor objekta, podnošenjem zahteva za prijavu radova za objekat koji se gradi, nadležnom organu kroz Centralnu evidenciju objedinjenih procedura (CEOP).

  • Uz prijavu radova za objekat koji se gradi i priključuje na DSEE dostavlja se pravilno popunjen i potpisan tipski Ugovor o izgradnji priključka na DSEE, odnosno Ugovor o pružanju usluge za priključenje na DSEE (Ugovor), koji je kroz CEOP dostavljen u postupku izdavanja lokacijskih uslova;
  • Za sve priključke koji nisu tipski, Investitor objekta ima pravo da po ovlašćenju ODS „EPS Distribucija“ d.o.o. Beograd (ODS) izgradi priključak ili deo priključka, o svom trošku u ime ODS. U ovom slučaju je potrebno da se Investitor objekta, nakon ishodovanja građevinske dozvole, direktno obratiti ODS-u radi zaključivanja novog Ugovora kojim će biti definisana međusobna prava i obaveze a koji se razlikuje od ponuđenog tipskog Ugovora. Ovaj ugovor se umesto tipskog prilaže uz prijavu radova;
  • Danom uplate iznosa iz Ugovora nastupa obaveza ODS da pristupi izgradnji priključka tj. ishoduje investiciono tehničku dokumentaciju za priključak, prijavi radove na izgradnji priključka, obezbedi dozvolu za raskopavanje i izgradi priključak u ugovorenom roku u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja
  • Nakon završetka izgradnje objekta, Investitor objekta podnosi zahtev za priključenje nadležnom organu kroz CEOP koji je dužan da u roku od 3 dana zahtev prosledi ODS-u.

  Priključenje objekta je moguće nakon:

  • što je korisnik sistema ispunio obaveze utvrđene odobrenjem za priključenje i ugovorom o izgradnji priključka , kao i da objekat kupca ispunjava propisane tehničke i druge uslove;
  • zakučivanja i realizacije ugovora o izgradnji priključka za priključenje objekta na distributivni elektroenergetski sistem “Elektrovojvodine” d.o.o. Novi Sad. Ugovorne strane su: “Elektrovojvodin a ” d.o.o. Novi Sad i vlasnik objekta koji se priključuje;
  • zaključivanja ugovora o prodaji električne energije, u skladu sa članom 56, stav 1, Zakona o energetici;
  • podnošenja zahteva za priključenje - stavljanje objekta pod napon.

Kontakt forma

Potrebna Vam je usluga sprovođenja procesa priključenja na mrežu?

Za bilo kakav zahtev, pitanje ili ponudu
popunite formu ispod.