Projektovanje / tehnička kontrola

Izrada projektne dokumentacije

Projektna dokumentacija predstavljaju tehničke elaborate sa grafičkim prilozima i prikazima svih potrebnih osnova, prikaza, preseka, detalja i elemenata, sa pratećim pravnom i tehničkom dokumentacijom.

Naš princip rada je da se želje Investitora moraju ispoštovati, ali sve u skladu sa aktuelnom zakonskom regulativom, normativima i pravilima struke.

Na osnovu Vaših želja, izrađuje se Projektni zadatak, koji je polazna osnova za dalji proces projektovanja i izrade potrebne vrste tehničke dokumentacije. U njemu se definišu sve specifičnosti (ukupna snaga, broj objekata, namena, veličina, odnosno funkcija objekta, način i vrsta gradnje, željene materijale, kao i moguće specifične potrebe vezane za određene tehničke ili neke specifične radne zahteve.

Rezultat ovog procesa predstavlja najkvalitetniju kombinaciju Vaših ideja i našeg iskustva, a sve u cilju postizanja idealne ravnoteže između Vaših potreba i mogućnosti.

Tehnička dokumentacija potrebna za izgradnju objekta sastoji se iz:

 • Arhitektonskog projekta
 • Projekata konstrukcije
 • Projekata instalacija (električnih, mašinskih, gasnih, vodovoda i kanalizacije)

Projekti se izrađuju u delovima prema oblastima i sadržaju. Koje sve projekte po oblastima će sadržati tehnička dokumentacija, određuje glavni projektant, u zavisnosti od vrste tehničke dokumentacije i klase i namene objekta. Projekti su u tehničkoj dokumentaciji označeni rednim brojem i obavezno složeni u sveske.

VRSTE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

 • IDEJNO REŠENJE (IDR)

  Idejno rešenje je prikaz planirane koncepcije objekta, sa prikazom i navođenjem svih podataka neophodnih za utvrđivanje i pribavljanje lokacijskih uslova, a koje izdaje nadležni organ ili kao deo urbanističkog projekta za potrebe urbanističko-arhitektonske razrade lokacije.

  Idejno rešenje se izrađuje na osnovu podataka dobijenih iz informacije o lokaciji, čije pribavljanje nije obavezno, ili na osnovu uvida u planski dokument i separat, tamo gde postoji. 

  Idejno rešenje se izrađuje na geodetskoj podlozi, za koju nije neophodno pribavljati overu, a koja sadrži topografski prikaz terena, sa ucrtanim granicama parcela. 

 • GENERALNI PROJEKAT I PRETHODNA STUDIJA OPRAVDANOSTI

  Izrada Generalnog projekta za potrebe izrade planske dokumentacije (Plan detaljne regulacije za objekat ili urbanistički plan), naravno ukoliko je potrebno za konkretan objekat.
  Generalni projekat ima za cilj sagledavanje resursnih i prostornih mogućnosti i ograničenja izgradnje objekata, sa zadatkom da se kroz postupke vrednovanja usvoji generalna koncepcija, makrolokacija i prostorna dispozicija objekta, utvrde osnovne funkcionalne, tehnološke i tehničke karakteristike objekta, etapnost gradnje, uslovi eksploatacije, odnos prema prostoru i životnoj sredini, kao i osnove za ekonomsku analizu. U slučaju da je u toku izrade generalnog projekta analizirano više varijantnih rešenja, vrši se izbor optimalne varijante na osnovu prirodnih, tehničkih, tehnoloških, ekonomskih, funkcionalnih, ekoloških i drugih uslova.

  U slučaju da je u toku izrade generalnog projekta analizirano više varijantnih rešenja, vrši se izbor optimalne varijante na osnovu prirodnih, tehničkih, tehnoloških, ekonomskih, funkcionalnih, ekoloških i drugih uslova.

  Prethodnom studijom opravdanosti utvrđuje se naročito:

  • Prostorna, ekološka, društvena, finansijska, tržišna i ekonomska opravdanost investicije, za varijantna rešenja definisana generalnim projektom, na osnovu kojih se donosi planski dokument;
  • Odluka o opravdanosti ulaganja u prethodne radove za idejni projekat i izradu studije opravdanosti.

  Prethodna studija opravdanosti, čiji je sastavni deo generalni projekat, izrađuje se obavezno samo za objekte koji se finansiraju sredstvima iz budžeta.

  Prethodna studija opravdanosti sa generalnim projektom (ili studija opravdanosti sa idejnim projektom) izrađuju se i za potrebe pribavljanja energetske dozvole, za objekte za koje je to propisano zakonom o energetici.

 • IDEJNI PROJEKAT (IDP) I STUDIJA OPRAVDANOSTI

  Idejni projekat se izrađuje na osnovu generalnog projekta i lokacijskih uslova i njime se vrši razrada koncepcije objekta utvrđene generalnim projektom, odnosno lokacijskim uslovima.

  Za slučajeve vetroelektrana podleže stručnoj kontroli od strane republičke revizione komisije koja predstavlja postupak stručne kontrole od strane komisije koju obrazuje ministar nadležan za poslove građevinarstva. Troškove revizije snosi investitor.

  Idejni projekat je skup međusobno usaglašenih projekata kojima se određuju:

  • namena,
  • položaj, oblik i izgled objekta
  • kapacitet i tehničko-tehnološke i funkcionalne karakteristike
  • optimalne trase pri konkretnim uslovima i ograničenjima, sa svim pratećim objektima, za linijske infrastrukturne objekte;  
  • okvirno dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva za objekat.

  Studijom opravdanosti određuje se naročito prostorna, ekološka, društvena, finansijska, tržišna i ekonomska opravdanost investicije za izabrano rešenje, razrađeno idejnim projektom, koji predstavlja njen sastavni deo.

  Na osnovu studije opravdanosti se donosi odluka o opravdanosti ulaganja, za projekte koji se finansiraju sredstvima iz budžeta.

 • PROJEKAT ZA DOBIJANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE (PGD)

  Projekat za građevinsku dozvolu se izrađuje na osnovu izdatih lokacijskih uslova, propisa iz relevantne oblasti, mera za ispunjenje osnovnih zahteva za objekat utvrđenih elaboratima i studijama (ukoliko se izrađuju) i pravila struke.

  Projekat za građevinsku dozvolu je skup međusobno usaglašenih projekata kojim se definišu:

  • Položaj i kapacitet objekta na lokaciji
  • Funkcionalnost sa stanovišta tehnoloških i drugih zahteva
  • Prostorno oblikovanje
  • Izbor konstruktivnog sistema
  • Dimenzionisanje glavnih elemenata konstrukcije
  • Načelni izbor građevinskih materijala,instalacija i opreme,čime se obezbeđuje ispunjenost lokacijskih uslova i osnovnih zahteva za objekat.
  • Izrada projekta za dobijanje građevinske dozvole podleže obaveznoj proveri i saglasnosti izvršene tehničke kontrole projektno-tehničke dokumentacije.

  Dodatno, za linijske infrastrukturne objekte, u projektu za građevinsku dozvolu jednoznačno se u prostoru definiše trasa objekta sa svim potrebnim elementima, koja može imati samo mikropomeranja u odnosu na trasu iz idejnog projekta (ukoliko se izrađuje), u cilju optimizacije radova.

  Elaborati i studije se prilažu tehničkoj dokumentaciji, ali ne čine njen sastavni deo: Elaborat geotehničkih istraživanja, Elaborat energetske efikasnosti i Elaborat protivpožarne zaštite.

 • PROJEKAT ZA IZVOĐENJE (PZI)

  Projekat za izvođenje je skup međusobno usaglašenih projekata neophodnih za izvođenje građevinskih, zanatskih i instalaterskih radova i drugih radova. PZI nije obavezna dokumentacija za sve kategorije objekata

  Projektom se utvrđuju:

  • građevinsko-tehničke, tehnološke i eksploatacione karakteristike objekta sa opremom i instalacijama,
  • tehničko-tehnološka i organizaciona rešenja za izgradju objekta,
  • investiciona vrednost objekta i
  • uslovi održavanja objekta.

  Projektom za izvođenje se razrađuju detalji i tehnološka rešenja koji su određeni projektom za građevinsku dozvolu, kao i idejnim projektom za rekonstrukciju objekta, koji se vrše na osnovu rešenja kojim se odobrava izvođenje tih radova.

  Projekat za izvođenje se izrađuje za potrebe građenja objekta i izvođenja radova. Izrada projekta za izvođenje je obavezna i za izvođenje radova na rekonstrukciji objekata, koji se vrše na osnovu rešenja kojim se odobrava izvođenje tih radova.

 • PROJEKAT IZVEDENOG OBJEKTA (PIO)

  Izrađuje se za potrebe pribavljanja upotrebne dozvole, korišćenja i održavanja objekta. Projekat izvedenog objekta izrađuje se za sve objekte za koje se pribavlja građevinska dozvola.
  Projekat izvedenog objekta je projektat sa izmenama nastalim u toku građenja objekta.

TEHNIČKA KONTROLA

Vršioce tehničke kontrole određuje investitor.

Tehničku kontrolu može da vrši privredno društvo, odnosno drugo pravno lice i preduzetnik koji ispunjavaju propisane uslove za izradu tehničke dokumentacije.

Tehničku kontrolu ne može da vrši odgovorni projektant koji je izradio taj projekat, odnosno koji je zaposlen u privrednom društvu koje je izradilo taj projekat ili preduzeću koje je investitor.

Tehnička kontrola projekta za građevinsku dozvolu obuhvata proveru sledećeg:

 • Usklađenost sa svim uslovima i pravilima sadržanim u lokacijskim uslovima
 • Uskađenost sa zakonom i drugim propisima
 • Usklađenost sa tehničkim normativima
 • Usklađenost sa standardima i normama kvaliteta
 • Međusobna uslađenost svih delova tehničke dokumentacije
 • Uslađenost projekta sa rezultatima prethodnim istraživanjima
 • Ocenu odgovarajućih podloga za temelje objekta
 • Provera ispravnosti i tačnosti tehničko-tehnoloških rešenja objekta i rešenja građenja objekata
 • Stabilnost i bezbednost objekta
 • Racionalnost projektovanih materijala
 • Uticaj na životnu sredinu i susedne objekte

Tehnička kontrola elaborata i studija koji se prilažu projektu za građevinsku dozvolu se ne vrši, već se samo proverava sprovedenost mera za ispunjenje osnovnih zahteva u projektu za građevinsku dozvolu, koje su tim elaboratima i studijama utvrđene.

Ako je reviziona komisija, čiji se izveštaj o izvršenoj stručnoj kontroli Idejnog projekta prilaže uz projekat za građevinsku dozvolu, ukazala na određene nedostatke u idejnom projektu i utvrdila zahteve po kojima je projektant obavezan da postupi u projektu za građevinsku dozvolu, vršilac tehničke kontrole u svom izveštaju, koji dostavlja investitoru, posebno konstatuje da li je postupljeno po zahtevima komisije.

Ukoliko se ustanovi da postoje nepravilnosti u projektu za građevinsku dozvolu, vršioci tehničke kontrole investitoru dostavljaju izveštaj, sa zaključkom u kome se navode mere koje investitor treba da preduzme radi njihovog otklanjanja.

Forma za kontakt

Potrebna Vam je izrada tehničke dokumentacije
ili tehničke kontrole?

Za bilo kakav zahtev, pitanje ili ponudu
popunite formu ispod.