DOBIJANJE DOZVOLA

U RPP-u posedujemo znanje i iskustvo oko neophodnih procedura i koraka koje je neophodno preduzeti kako bi se što efikasnije ishodovale potrebne dozvole za klijenta.

Energetska dozvola

Energetska dozvola je neophodna za objekte instalisane snage veće od 1 MW.

Sledeće dokumente je potrebno dostaviti pored zahteva za izdavanje energetske dozvole:

- Informacija o lokaciji ili izvod iz prostornog plana (ukoliko je ishodovan)

- Studija opravdanosti izgradnje energetskog objekta (preporuka: Generalni projekat sa Prethodnom studijom opravdanosti), sa posebnom analizom uticaja na životnu sredinu uključujući i predložene mere zaštite ili Idejni projekat.

- Izjava banke o spremnosti da finansira izgradnju energetskog objekta.

- Mišljenje operatera prenosnog/distributivnog sistema o mogućnostima priključenja objekta na energetski sistem.

Lokacijski uslovi

Lokacijski uslovi sadrže sve podatke/uslove potrebne za izradu tehničke dokumentacije i idejnog i/ili glavnog projekta kako bi bili u skladu sa planskim dokumentima.

Građevinska dozvola

Nakon dobijanja pozitivnog izveštaja Tehničke kontrole glavnog projekta, zahtev za izdavanje Građevinske dozvole se predaje nadležnom organu za izdavanje iste.

Glavni projekat razrađuje građevinske, tehničke i tehnološke karakteristike energetskog objekta tokom eksploatacije uključujući opremu i instalacije, tehničko-tehnološke i organizaciona rešenja prilikom izgradnje objekta, investicione troškove i zahteve u pogledu održavanja objekta.

Glavni projkat podleže tehničkoj kontroli kompanije/inženjera sa potrebnim licencama.

Upotrebna dozvola

Komisija za tehnički pregled objekta utvrđuje se da li je izgrađeni objekat podoban za upotrebu.

Izgrađeni objekat se može koristiti nakon ishodovanja Upotrebne dozvole. Neophodno je pripremiti i projekat izvedenog stanja.

Objedinjena procedura

Potrebno je napomenuti još i da sve aktivnosti vezane za planirane radove i izradu potrebne tehničke dokumentacije se moraju obraditi preko sistema "Objedinjene procedure".

Objedinjena procedura jeste skup postupaka i aktivnosti koje sprovodi nadležna služba u vezi sa izgradnjom, dogradnjom ili rekonstrukcijom objekata, odnosno izvođenjem radova, a koji uključuju izdavanje lokacijskih uslova, izdavanje građevinske dozvole, odnosno rešenja iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji (u daljem tekstu: Zakon), prijavu radova, pribavljanje saglasnosti na tehničku dokumentaciju, izdavanje upotrebne dozvole, pribavljanje uslova za projektovanje, odnosno priključenje objekata na infrastrukturnu mrežu, pribavljanje isprava i drugih dokumenata koje izdaju imaoci javnih ovlašćenja, a uslov su za izgradnju objekata, odnosno za izdavanje lokacijskih uslova, građevinske i upotrebne dozvole iz njihove nadležnosti, kao i obezbeđenje uslova za priključenje na infrastrukturnu mrežu, upis prava svojine na izgrađenom objektu, kao i izmenu akata koji se pribavljaju u ovoj proceduri.

Pravilnikom o postupku sprovođenja objedinjene procedure ("Službeni glasnik RS", broj 68/2019) bliže se propisuje predmet i postupak sprovođenja objedinjene procedure, vođenje i sadržina registra objedinjenih procedura i centralne evidencije, kao i ovlašćenja i obaveze registratora i obim javne dostupnosti podataka i dokumenata sadržanih u registru, način razmene dokumenata i podnesaka u objedinjenoj proceduri, kao i forma u kojoj se u toj proceduri dostavljaju, odnosno razmenjuju, tehnička dokumentacija i akta.

Forma za kontakt

Potrebna Vam je usluga apliciranja za dobijanje dozvole?

Za bilo kakav zahtev, pitanje ili ponudu
popunite formu ispod.