EKONOMSKE I FINANSIJSKE ANALIZE

Ekonomska i finansijska analiza određenog projekata služi da odgovori na dva ključna pitanja: Da li je projekat profitabilan za investitora? I da li je projekat koristan za ekonomiju?

Zdrava ekonomska procena predloženog projekta tokom analize prethodne studije izvodljivosti i studije izvodljivosti osnovni je zahtev, posebno kada projekat zahteva pomoć i finansijsku podršku banke. U pogledu finansiranja obnovljivih izvora energije, postoje četiri ključne karakteristike koje pomažu u definisanju opsega i ciljeva projekta:

 • Razmera: Obim ili kapacitet projekta elektrane odrediće nivo potrebnog finansiranja;
 • Potrošači: Potrošači će odrediti rizike i poteškoće povezane sa garantovanjem prihoda od projekta. Na primer, teže je utvrditi kreditnu sposobnost velikog broja malih potrošača za razliku od jednog kupca.
 • Status tehnologije: Projekte iz obnovljivih izvora energije zasnovane na zrelim i komercijalno dokazanim tehnologijama mnogo je lakše finansirati od projekata koji koriste nove tehnologije koje se nisu dokazale u praksi.
 • Primarni resursi: Projekti obnovljivih izvora energije uglavnom se oslanjaju  na vremenske uslove, koji predstavljaju primarne resurse za proizvodnju električne energije (sunčeva svetlost, vetar, kiša tj. vodostaj). Bez kvalitetne procene primarnih resursa ne može se biti siguran u količinu električne energije koja će se proizvoditi, a samim tim ni garancije prihoda samog projekta. Tokom ocene projekta od presudnog je značaja uzeti u obzir odgovarajuće rizike i varijacije u prosečnoj vrednosti primarnih resursa za duži vremenski period i očekivanom toku prihoda za takve varijacije.

Korišćenje vremenske vrednosti novca

Svrha ulaganja je da se sada izdvoji novčani iznos u očekivanju da će se u budućnosti dobiti velika suma. Korišćenjem pristupa diskontovanog novčanog toka i dodeljivanjem vrednosti trošku kapitala, postaje očigledno da novčani tok u ranim godinama projekta u ovom trenutku ima veću vrednost od istog iznosa u kasnijim godinama projekta . Diskontna stopa je veoma važna za analizu projekata obnovljivih izvora energije. Izbor diskontne stope može zavisiti od mnogih faktora. Obično stopa zavisi od oportunitetnih troškova kapitala, koji se definišu kao propuštena proizvodnja ili potencijalni prinos kada se kapital uloži u jedan, a ne u drugi projekat.

Budući da se investicije u obnovljive izvore energije mere po implicitnim diskontnim stopama potrošača, one zahtevaju visoku stopu povrata ulaganja, što ukazuje na visok rizik. Ova ulaganja mogu izgledati rizična za potrošača zbog nedostatka informacija i rezultirajuće nesigurnosti. Međutim, za društvo je obnovljiva energija investicija niskog rizika koja zaslužuje nisku diskontnu stopu.

ANALIZA TROŠKOVA I KORISTI

Prvi korak u bilo kojoj ekonomskoj proceni je projektovanje novčanog toka. Novčani tok projekta je razlika između generisanog novca (prihoda) i tekućih troškova (troškova) projekta. Definicija novčanog toka razlikuje se od računovodstvene dobiti. Na primer, novčani tok zanemaruje amortizaciju i troškove kamata, jer se obračunavaju na druge načine.

Analiza isplativosti (CBA) ne obuhvata jedan, već skup analitičkih alata koji se koriste za procenu finansijske i ekonomske održivosti predložene investicije. Neki od analitičkih alata koji se mogu koristiti uključuju:

 • Odnos koristi i troškova

  Odnos koristi i troškova (BCR) je odnos između sniženih ukupnih koristi i troškova. Prema tome, ako su snižene ukupne beneficije 120, a ukupni sniženi troškovi 100, odnos koristi i troškova je 1,2: 1. Da bi projekat bio prihvatljiv, odnos mora imati vrednost 1 ili veću. Među međusobno isključivim projektima, pravilo je da se izabere projekat sa najvećim odnosom koristi i troškova. Mane BCR-a je što je posebno osetljiv na izbor diskontne stope i može pružiti netačnu analizu ako su veličina ili razmere različitih projekata koji se upoređuju veliki.

 • Neto sadašnja vrednost (ili diskontovani novčani tok)

  Pristup neto sadašnje vrednosti (NPV) (takođe se naziva i pristup diskontovanog novčanog toka) koristi vremensku vrednost novca za pretvaranje toka godišnjeg novčanog toka koji generiše projekat u jednu vrednost po izabranoj diskontnoj stopi. Ovaj pristup takođe omogućava uključivanje implikacija poreza na dobit i drugih novčanih tokova koji se mogu razlikovati iz godine u godinu. Metoda diskontovanog novčanog toka ili neto sadašnje vrednosti uzima raspon novčanog toka tokom određenog vremenskog perioda i „diskontuje“ novčani tok da bi se dobila kumulativna sadašnja vrednost. Kada se upoređuju alternativne mogućnosti ulaganja, NPV je koristan alat. Kao što se moglo očekivati, kada se upoređuju alternativne investicije, projekat sa najvećom kumulativnom NPV je najatraktivniji. Jedino ozbiljno ograničenje kod ovog pristupa je da se ne bi trebalo koristiti za upoređivanje projekata sa nejednakim vremenskim rasponom.

 • Interna stopa povrata

  Interna stopa povrata (IRR) i pristup neto sadašnje vrednosti su vrlo slični. Kao što je istaknuto, NPV određuje današnje vrednosti budućeg novčanog toka po datoj diskontnoj stopi. Suprotno tome, u IRR pristupu se pokušava odrediti diskontna stopa (ili kamatna stopa) po kojoj je kumulativna neto sadašnja vrednost projekta jednaka nuli. To znači da bi kumulativni NPV svih projektnih troškova bio potpuno jednak kumulativnom NPV-u svih projektnih koristi ako se oba diskontuju po internoj stopi povrata.

 • Period otplate

  Period povrata je najjednostavnije i najosnovnije merilo finansijske atraktivnosti projekta je jednostavan period povrata. Period povrata odražava vreme potrebno za kumulativni prihod projekta da vrati svoju investiciju kroz godišnji (ne diskontovani) novčani tok. Atraktivnija investicija je ona sa kraćim periodom povrata. Međutim, u razvojnim okruženjima malo je razloga za pretpostavku da su projekti sa kratkim rokovima povrata superiorna ulaganja.

 • Analiza osetljivosti

  Analiza osetljivosti odnosi se na testiranje ključnih promenljivih u proformi novčanog toka kako bi se utvrdila osetljivost NPV projekta na promene u tim promenljivim. Na primer, u predlogu projekta za obnovljivu energiju, mogu se povećati troškovi goriva ili troškovi transporta goriva, ukloniti ograničenja uvoza solarnih panela, smanjiti troškovi rada, povećati otkup zemljišta različitim stopama kako bi se utvrdio odgovarajući uticaj na NPV. Korisno je testirati promenljivu u proformi novčanog toka koja izgleda da nudi značajan rizik ili verovatnoću da se dogodi. Analiza postaje još jedno korisno sredstvo u kombinaciji sa drugima za poboljšanje procesa donošenja odluka.

BIZNIS PLAN

Biznis (poslovni ili investicioni) plan je suštinski deo zahteva za kredit; bez toga nijedna banka neće razmatrati izdavanje kredita. Ovaj plan treba da uveri zajmodavca ili investitora u održivost projekta. Cilj biznis plana je maksimiziranje verovatnoće uspeha projekta i minimiziranje rizika pažljivim ispitivanjem svih finansijskih aspekata projekta. Plan treba da detaljno navede sve finansijske potrebe kao i sve prihode. Trebalo bi da sadrži sve predviđene troškove i sve predviđene novčane tokove. Trebalo bi, sa detaljnim obrazloženjem, opisati pretpostavke projekta.

Biznis plan bi trebao biti lak za praćenje i jasno navesti zašto predloženu investiciju treba podržati. Za banku postoji samo jedan valjan odgovor: ulaganje ima finansijskog smisla. Prečesto projekti obnovljivih izvora imaju tendenciju da naglase tehnologiju u odnosu na finansijsku opravdanost investicije. Fokus je na ekološkim ili socijalnim koristima koje bi mogle proizaći iz projekta sa manje pažnje posvećene njegovom komercijalnom potencijalu. Iako su takvi faktori pohvalni, bankarska odgovornost prema akcionarima zahteva da sve investicije budu finansijski opravdane. Stoga, investicioni plan treba da se bavi ključnim finansijskim pitanjima projekta, jasno identifikujući i predviđajući važne pretpostavke kao što su stopa prinosa na projekat, izgledi za samofinansiranje, projektovani novčani tok i struktura kapitala (preduzeća i projekta).

Neke teme koje moraju biti predstavljene zajmodavcu prikazane su u nastavku:

Sadržaj projekta - sažet opis najvažnijih aspekata projekta (npr. partneri, sponzori, troškovi ulaganja, tražena uloga banke itd.)

Sponzori - Uključene strane - glavne zainteresovane strane u finansijskom uspehu i druge glavne strane: izvođači, investitori i savetnici.

Analiza tržišta i strategija - Ova analiza mora da odgovori na pitanje: Da li postoji potražnja za proizvodom projekta? Dugoročni ugovori o kupovini električne energije ili ugovori o oduzimanju pare mogu pružiti neophodne dokaze.

Obim projekta - Opis tehničkih i fizičkih aspekata projekta, npr. ko je dobavljač, aspekti O&M, ima kvalifikovano osoblje

Implementacija projekta - Vremenski raspored sa odgovornostima za različite zadatke

Upravljanje projektom - Kvalifikacije za upravljanje (radno iskustvo u industriji/  sličnim projektima)

Propisi i informacije o životnoj sredini - Ključni propisi i potrebne dozvole. Ekološka pitanja povezana sa projektom

Troškovi projekta i raspored - Procenjeni troškovi primene i vremenski raspored isplate

Plan finansiranja - Preliminarna ideja o strukturi finansiranja: ko će obezbediti i koliko sredstava.

Finansijske projekcije - Ključne tačke iz finansijske analize, uključujući: analizu novčanog toka, bilans stanja, račun dobiti i gubitka

Forma za kontakt

Potrebne su Vam ekonomske i finansijske analize projekta ili biznis plan?

Za bilo kakav zahtev, pitanje ili ponudu
popunite formu ispod.