Dugoročni meteorološki podaci

Za analizu koristimo MERRA model. MERRA model je proizvod NASA za analizu koji spaja numeričko modeliranje sa velikim količinama empirijskih podataka (površinska merenja, podaci posmatranja zemlje itd.). Model generiše dugoročnu neprekidnu bazu podataka na globalnoj rezoluciji od 1/2 stepena geografske širine do 2/3 stepena geografske dužine. Meteorološki podaci prikupljeni su sa satnom frekvencijom. Dostupni su podaci iz 1979. godine za niz nivoa i visina. Analizirani period za određenu lokaciju je obično duži od 20 godina.

MCP-metoda (Merenje - Korelacija - Predviđanje) omogućava vezu izmerenih podataka sa jednim od nekoliko dugoročnih izvora podataka koji se nalaze u blizini (meteorološka stanica i MERRA podaci). Pomoću faktora korelacije i koeficijenta korelacije može se izvršiti kvalitativna i kvantitativna interpretacija izmerenih podataka u pogledu dugoročnog predviđanja resursa vetra.

U zavisnosti od svojstava podataka i lokacije, mogu se primeniti različite metodologije i moraju se uzeti u obzir specifični zahtevi: sektorska regresija MCP i matrica MCP.

Sve gore pomenute metode koristimo za određivanje dugoročne procene vetra i njene proizvodnje tokom čitavog životnog ciklusa vetroelektrane.