Potencijal vetra

Na osnovu merenja vetra moguće je proceniti potencijal vetra. Korišćenjem specijalizovanih softvera, izveštaj o potencijalu vetra obično se izrađuje mesečno, kvartalno ili godišnje, kao i na kraju programa praćenja.

Srednja brzina vetra - Srednja brzina vetra je jednostavno prosek merenih vrednosti brzine za određeni period. Međutim, srednja brzina vetra ponekad može biti obmanjujući pokazatelj resursa vetra. Ako podaci obuhvataju period mnogo kraći od pune godine, srednja vrednost neće odražavati puni sezonski ciklus varijacija vetra.

Brzina promene horizontalne brzine vetra sa visinom - Brzina promene horizontalne brzine vetra sa visinom obično se izražava kao bezdimenzionalni eksponent stepena snage poznat kao alfa (α). Vremenski osrednjeni eksponenti smicanja mogu se kretati od manje od 0,10 do više od 0,40, u zavisnosti od pokrivača zemljišta, topografije, doba dana i drugih faktora. Složeni teren obično daje veće smicanje, osim na izloženim grebenima i vrhovima planina gde topografsko ubrzanje može smanjiti smicanje.

Veibull-ova raspodela - Raspodela/distribucija frekvencije brzine je ključna informacija jer se koristi direktno u proceni izlazne snage vetrogeneratora. Distribucija frekvencije predstavlja broj koliko puta tokom perioda snimanja je posmatrana brzina bila unutar određenih opsega.

Ruža vetra i energije ukazuje na usmerenu raspodelu resursa vetra, što može snažno uticati na raspored vetroturbina unutar vetroparka.

Gustina snage vetra - definisana je kao protok kinetičke energije u vetru po jedinici površine poprečnog preseka. Kombinujući distribuciju brzine vetra na lokaciji sa gustinom vazduha, pruža indikaciju potencijala za proizvodnju energije vetra na datoj lokaciji.

Gustina vazduha - Gustina vazduha zavisi od temperature i pritiska (samim tim i nadmorske visine) i sezonski može da varira za čak 10% do 15%.

Turbulencija - definisana kao brze fluktuacije brzine i pravca vetra, može imati značajan uticaj na performanse i opterećenje turbine. Analiza pokazuje kako turbulencija vetra varira u zavisnosti od brzine vetra, smera vetra, meseca ili doba dana.

Treće izdanje standarda 61400-1 Međunarodne elektrotehničke komisije, objavljeno 2005. godine, daje tabelarnu referencu za četiri kategorije turbulencije na osnovu srednjeg intenziteta turbulencije pri brzini vetra od 15 m/s:

Ruža vetrova - Usmerena raspodela izvora vetra je ključni faktor koji utiče na dizajn projekta vetroparka. U većini projekata razmak između turbina duž osnovnog smera vetra je mnogo veći od razmaka okomitog na njega. Uzimajući u obzir ružu vetrova u konfiguraciji vetroparka može se povećati broj vetrogturbina na određenom prostoru, a međusobni uticaj vetroturbina, a samim tim i gubitke energije, svesti na prihvatljiv nivo.

Slika dole prikazuje tipične parametre vetra - smer i brzinu koji se obično definišu kroz ružu vetrova. Ruža vetrova se može izračunati za svaki mesec ili celu godinu.

Period povratka - definisan kao recipročna verovatnoća prekoračenja. Ovo je koristan podataka u analizi ekstremnih vrednosti.