Menu

Pribavljanje dozvola

U RPP-u posedujemo znanje i iskustvo oko neophodnih procedura i koraka koje je neophodno preduzeti kako bi se što efikasnije ishodovale potrebne dozvole za klijenta.

VAŽNO: Ukoliko je visina vetrogeneratora iznad 50 m ili je snaga vetroelektrane jednaka ili iznad 10 MW nadležnost za izdavanje dozvola je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture odnosno Sekretarijat za graditeljstvo, urbanizam i zaštitu životne sredine ukoliko je vetroelektrana na području Vojvodine.

Energetska dozvola

VAŽNO: Energetska dozvola je neophodna za objekte instalisane snage veće od 1 MW.

Sledeći dokumente je potrebno dostaviti pored zahteva za izdavanje energetske dozvole:

- Informacija o lokaciji ili izvod iz prostornog plana (ukoliko je ishodovan)

- Studija opravdanosti izgradnje energetskog objekta (preporuka: Generalni projekat sa Prethodnom studijom opravdanosti), sa posebnom analizom uticaja na životnu sredinu uključujući i predložene mere zaštite.

- Izjava banke o spremnosti da finansira izgradnju energetskog objekta.

-
Mišljenje operatera prenosnog/distributivnog sistema o mogućnostima priključenja objekta na energetski sistem.

Lokacijski uslovi

Lokacijski uslovi sadrže sve podatke/uslove potrebne za izradu tehničke dokumentacije i idejnog i/ili glavnog projekta kako bi bili u skladu sa planskim dokumentima.

Građevinska dozvola

Nakon dobijanja pozitivnog izveštaja Tehničke kontrole glavnog projekta, zahtev za izdavanje Građevinske dozvole se predaje nadležnom organu za izdavanje iste.

Glavni projekat razrađuje građevinske, tehničke i tehnološke karakteristike energetskog objekta tokom eksploatacije uključujući opremu i instalacije, tehničko-tehnološke i organizaciona rešenja prilikom izgradnje objekta, investicione troškove i zahteve u pogledu održavanja objekta.

Glavni projkat podleže tehničkoj kontroli kompanije/inženjera sa potrebnim licencama.

Upotrebna dozvola

Komisija za tehnički pregled utvrđuje se da li je izgrađeni objekat podoban za upotrebu.

Izgrađeni objekat se može koristiti nakon ishodovanja Upotrebne dozvole. Neophodno je pripremiti i projekat izvedenog stanja.

Licenca

Sledeći uslovi se moraju ispuniti:

1) Pravno lice mora biti registrovano u Agenciji za privredne registre;

2) Moraju se ispuniti svi tehnički zahtevi energetskog objekta (u pogledu generisane snage, zaštite od požara, zaštite životne sredine) i rešenih imovinsko-pravnih odnosa za korišćenje objekta;

3) Kvalifikovanost zaposlenih;

4) Raspoloživa finansijska sredstva (dokaz o solventnosti, bilans uspeha...);

VAŽNO: Licenca je dozvola za obavljanje energetske delatnosti. Potrebna je samo za energetske objekte instalisane snage veće od 1 MW. Licencu izdaje Agencija za energetiku.

Status povlašćenog proizvođača

Potrebna su sledeća dokumenta za ishodovanje statusa:

1) Kopija licence za obavljanje delatnosti proizvodnje električne energije (za elektrane instalisane snage jednake ili veće od 1 MW);

2) Kopija Ugovora sa nosiocem licence ukoliko proizvođač nije nosioc licence (za elektrane instalisane snage jednake ili veće od 1 MW);

3) Projekat izvedenog stanja energetskog objekta;

4) Kopija potpisanog Ugovora sa distributivnim/prenosnim operaterom sistema;

5) Upotrebna dozvola;

6) Podaci osobe zadužene za upravljanje elektranom.

Ugovor o otkupu električne energije

Zahtev za potpisivanje Ugovora o otkupu električne energije (rok važenja: 12 godina)

 

Log In or Register