PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VRŠENJA TEH. PREGLEDA OBJEKTA, SASTAVU KOMISIJE, SADRŽINI PREDLOGA KOMISIJE O UTVRĐIVANJU PODOBNOSTI OBJEKTA ZA UPOTREBU, OSMATRANJU TLA I OBJEKTA U TOKU GRAĐENJA I UPOTREBE I MIN. GARANTNIM ROKOVIMA ZA POJEDINE VRSTE OBJEKTA

("Sl. glasnik RS", br. 27/2015, 29/2016 i 78/2019)