UREDBA O UTVRĐIVANJU LISTE PROJEKATA ZA KOJE JE OBAVEZNA PROCENA UTICAJA I LISTE PROJEKATA ZA KOJE SE MOŽE ZAHTEVATI PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

("Sl. glasnik RS", br. 114/2008)