ZAKON O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

("Sl. glasnik RS", br. 135/2004 i 88/2010)